JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NELVI SP. J.

R. BRZOZOWSKI D. KOTWINOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Olkuszu

USŁUGA REGENERACJI POWŁOK W URZĄDZENIACH GASTRONOMICZNYCH

 1. Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady świadczenia usług regeneracji powłok w urządzeniach gastronomicznych np. patelniach, płytach grzewczych itp. (dalej Urządzenia) przez NELVI - A. KARPIŃSKI R. BRZOZOWSKI D. KOTWINOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Olkuszu, KRS: 0000584428, REGON: 356761536, NIP: 6372013769 (dalej Nelvi) dla Klientów będącymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, a wykonywane usługi mają dla Klientów charakter zawodowy.
 2. Warunki świadczenia usług dot. usług i powłok nałożonych na Urządzania o ile nazwy handlowe powłok zostały wskazane w niniejszym dokumencie lub niniejszy dokument został dołączony do oferty handlowej przedstawionej Klientowi.
 3. Warunki świadczenia usług dot. w szczególności powłok Vitaflon®.
 4. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o powłoce, należy przez to rozumieć powłokę o nazwie, cechach i parametrach wskazanych w ofercie przedstawionej Klientowi.
 5. Nelvi zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usługi, w przypadku gdy dostarczone Urządzenie posiada takie właściwości lub takie wady, w szczególności wynikające ze stopnia zużycia Urządzenia, iż istnieje znaczne ryzyko braku możliwości prawidłowego nałożenia powłoki regeneracyjnej lub gdy po przyjęciu Urządzeń przez Nelvi okaże się, iż mają one inne właściwości lub stopień zużycia, niż podane przez Klienta w czasie zawierania umowy.
 6. Wyłącza się rękojmię na wykonywaną usługę regeneracyjną. Wyłączenie rękojmi nie dot. umów zawieranych z osobami wskazanymi w art. 385(5). Kodeksu cywilnego.
 7. Nelvi udziela gwarancji na wykonaną usługę regeneracyjną na poniższych warunkach:
  1. Szczegółowa specyfikacja techniczne konkretnej powłoki oraz wskazania, co do sposobu jej użytkowania przekazywane są Klientowi w osobnym dokumencie.
  2. Gwarancja udzielana jest na okres 90 dni licząc od dnia następującego po dniu wydania Klientowi Urządzeń po wykonanej przez Nelvi usłudze – w razie wątpliwości, co do daty wydania Urządzeń decydujące znaczenie mają dokumenty przewozowe lub inne potwierdzenie odbioru Urządzeń od Nelvi.
  3. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarczające jest dokonanie zgłoszenia wady powłoki w okresie trwania gwarancji.
  4. Gwarancja obejmuje wady nałożonej powłoki powstałe z przyczyn tkwiących z substancji powłoki, nieprawidłowego nałożenia powłoki oraz nieprawidłowego przygotowania przez Nelvi Urządzenia do nałożenia powłoki.
  5. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek:
   1. uszkodzeń mechanicznych powłoki i dalszych uszkodzeń powłoki wynikających z przerwania ciągłości powłoki,
   2. użytkowania powłoki w warunkach przekraczających parametry techniczne powłoki, w szczególności w temperaturze wyższej niż maksymalna temperatura prawidłowej pracy powłoki i materiałów, z których wykonane jest Urządzenie,
   3. nieprawidłowej konserwacji Urządzenia, w tym stosowania środków chemicznych i materiałów czyszczących nieadekwatnych do rodzaju powłoki,
   4. uszkodzenia powłoki w transporcie, za które to wady odpowiada przewoźnik.
  6. Zgłoszenia gwarancyjnego dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gastro@nelvi.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Zgłoszenia można dokonać również osobiście w siedzibie Nelvi.
  7. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady, zdjęcia lub film obrazujące wadliwość powłoki, dane Urządzenia, datę wykonania usługi przez Nelvi oraz numery dokumentów (oferty, faktury) dot. usługi.
  8. Po otrzymaniu zgłoszenia Nelvi może zalecić przesłanie Urządzeń do siedziby firmy celem bezpośredniej weryfikacji istnienia wady powłoki i przyczyn jej powstania.
  9. Nelvi rozpozna zgłoszenie gwarancyjne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji pozwalających stwierdzić istnienie wady i zidentyfikować jej przyczynę.
  10. Uznając swoją odpowiedzialność w ramach gwarancji Nelvi:
   1. pokryje koszty przesłania Urządzenia do Nelvi,
   2. wykona na własny koszt ponowną powłokę regeneracyjną,
   3. odeśle na własny koszt Urządzenia do Klienta.
  11. Poniesione koszty transportu Nelvi zwraca na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów przewozowych – w przypadku, gdy wada dotyczy tylko na części Urządzeń będących przedmiotem usług Nelvi, Nelvi zwraca koszty transportu proporcjonalnie do ilości sztuk Urządzeń w danym transporcie. 
  12. W przypadku, w którym stan Urządzenia lub warunki jego pracy nie pozwolą w ocenie Nelvi na prawidłowe i skuteczne wykonanie powłoki regeneracyjnej w ramach gwarancji, Nelvi zwróci Klientowi proporcjonalną do czasu użytkowania powłoki część ceny wykonania pierwszej powłoki regeneracyjnej oraz koszty transportu Urządzenia związany z wykonaniem pierwszej powłoki regeneracyjnej i z wykonywaniem uprawień z gwarancji. Wybór między wykonaniem ponownej powłoki, a zwrotem kosztów należy do Nelvi.
  13. Proporcjonalną część ceny oblicza się przyjmując, iż 100 % ceny wykonania powłoki odpowiada 90 dniom korzystania przez Klienta z Urządzenia, przy czym za pierwszy dzień uznaje się dzień następujący po dniu wydania Klientowi Urządzenia.
  14. W przypadku, gdy wada powłoki powstała z przyczyn nie objętych gwarancją Nelvi przedstawi ofertę ponownego odpłatnego nałożenia powłoki regeneracyjnej o ile stan Urządzenia i sposób korzystania z niego wskazują na możliwość wykonania prawidłowej powłoki.
  15. Koszty transportu w przypadkach wad powłoki powstałych z przyczyn nie objętych gwarancją ponosi Klient.
  16. Po upływie 30 dni od dnia udzielenia odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej Klient ponosi koszty przechowania Urządzeń, co do których odmówiono wykonania naprawy gwarancyjnej, a które nie zostały odebrane przez Klienta lub co do których Klient nie zlecił transportu z odbiorem Urządzeń. Koszt przechowania Urządzeń ustalony zostanie na podstawie aktualnych ofert firm świadczących usługi magazynowania.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.